Interest Rate

DEPOSITS

Interest Rates Applicable W.E.F 17-10-2022

Duration

Individual and Public Institution

Interest Rate from 17-10-2022

7 days to 15 days

3.50%

16 days to 45 days

4.00%                                                  

46 days to 90 days

4.75%

91 days to 180 days

5.25%

181 days to 364 days

5.75%

1 year to 2 years

6.25%

for period above 2 years and above

6.00%

  •   0.50% Extra for Senior Citizen 

Co-opertive Societies (पतसंस्था मुदतठेवीचे व्याजदर)

Duration

Co-Opertive Societies 

Interest Rate from 17-10-2022

 1 कोटी पर्यन्त   1 कोटी पेक्षा जास्त

7 days to 15 days                            

3.75%                            4.00%

15 days(CRR Deposit)

4.50%                            4.50%

16 days to 45 days

4.50%                            4.75%

46 days to 90 days

5.50%                            5.75%

91 days to 180 days

6.00%                            5.50%

181 days to 364 days

6.25%                            6.00%

1 year and above 

5.75%                            5.75%

 

LOANS & ADVANCES

कर्जाचे सुधारित व्याजदर

दि. 01/01/2022  पासून व्याजदर लागू 

अ.क्रं. 

लोन टाईप

कर्ज प्रकार

व्याजदर 

रिबेट दर 

प्रेफर्ड रिबेट

नेट रेट 

1

066 (अ) 

 कॅशक्रेडिट नजर गहाण (HYP)   100% प्रॉपर्टी मोरगेज असल्यास  

       
   

 रु.1.00 कोटीपेक्षा कमी

13.50%

3.50% 

0.75%

9.25%

   

रु.1.00कोटी व त्यापुढे .2.00 कोटी पेक्षा कमी 

13.25%

3.50%

0.75%

9.00%

   

रु. 2.00 कोटी व त्यापुढे 

13.25%

3.50%

1.00%

8.75%

   

कंपोझिट व्याजदर टम लोन व सीसी सह  (एकूण मंजूर रकमेच्या 20 %  सीसी लिमिट असल्यास 70% लिमिट वापरले पाहिजे. तर त्यांना प्रेफरेन्शियल रिबेट लागू होईल.) *

       
    100 % प्रॉपर्टी  मोर्गेज नसल्यास   
1 66(ब)   रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी   15.00% 3.50% लागू नाही 11.50%
    रु.1.00 कोटी व्ही पुढे रु.2.00 कोटी पेक्षा कमी  14.50% 3.50% लागू नाही  11.00%
    रु.2.00 कोटी व त्यापुढे  14.25% 3.50% लागू नाही 10.75%

2

073

  73 - लघुउद्योग नजर गहाण  (SSI HYP) रु.1.00  कोटी पेक्षा कमी   

13.00%

3.50%

9.50%

   

रु.1.00कोटी व पुढे 2.00  कोटी पेक्षा कमी 

13.25%

3.50%

9.75%

   

रु. 2.00 कोटी व पुढे

13.00%

3.50%

9.50%

   

कंपोझिट टर्मलोन व सीसी सह लागू 

       

3

055

 कन्स्ट्रक्शन लोन (बांधकाम कर्ज) (टर्मलोन))  रु.50 लाखापेक्षा कमी  

14.50%

3.00%

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  

14.00%

3.00%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

13.50%

3.00%

10.50%

4

061

 61-टर्मलोन,62- शॉप फर्निचर, (टर्मलोन)  रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

5

075

 मशिनरी,(SSI मशिनरी, वैद्यकीय मशिनरी (जुने कर्ज) (टर्मलोन)                            रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

6

089

मॉर्गेज टर्म लोन रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

7

096

प्रोजेक्ट फायनान्स(CRE)(कमर्शियल बांधकाम व्यवसायासाठी) रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

14.50%

3.50%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.00%

3.50%

10.50%

8

086

वर्किंग कॅपिटल टर्मलोन(बिंदुसागर कर्ज योजना) (WCTL)कमाल कर्ज मर्यादा रु.35 हजार

13.50%

NIL

13.50%

9 093(A)

प्रॉपर्टी मोरगेज कॅश क्रेडिट(PMCC) ऑपरेटिव्ह सीसी

कर्ज मर्यादा रु 25 लाखापर्यंत  

कर्ज मर्यादा रु 25 लाखापेक्षा जास्त ते रु 50 लाख पर्यंत 

 

 

14.00%

 

13.50%

 

 

3.50%

 

3.50%

 

10.50%

 

10.00%

 

093(B)

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी - कॅश क्रेडिट(CC) (फक्त व्यापार्‍यांसाठी )  

कर्ज मर्यादा रु 1 कोटी पेक्षा कमी

रु 1 कोटी व पुढे रु 2 कोटी पेक्षा कमी 

रु 2 कोटी व त्या पुढे 

 

 

14.50%

13.75%

13.75%

 

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 1%

 

9.75%

9.50%

9.25%

10 

088

वर्किंग कॅपिटल अगेन्स्ट रियल इस्टेट (WCARE)  कमाल कर्ज मर्यादा रु.10 लाख नूतनीकरणाच्या वेळेस दरवर्षी 10% लिमिट कमी करण्यात येईल

14.00%

3.50%

10.50%

11

094

प्रोफेशनल कॅश क्रेडिट(PCC) ऑपरेटिव्ह सीसी

बँकेची कर्ज मंजुरीच्या वेळी असणारी वैयक्तिक महत्तम कर्ज मर्यादेपर्यंत (Individual Loan Exposure)सदर कर्जास लिमिट मंजूरी देता येईल 

13.50%

3.50% +प्रेफर्ड रिबेट 0.75%

9.25%

12

061

डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल प्रॅक्टिसनर्स चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्यासाठी नवीन कर्ज योजना  

कंपोझिट व्याजदर टर्मलोन व सीसी सह लागू ,

   

रु.50 लाखापेक्षा कमी 

13.00%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

8.75%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

12.75%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

8.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

12.75%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 1.00

8.25%

    डॉक्टर, हॉस्पिटल चालक डॉक्टर्स करीता विशेष कर्ज योजना ( ईक्यूपमेंट तारण कर्जयोजना)  

13

094

 

कमाल कर्ज मर्यादा रु. 15 लाख (मुदत 3 ते 5 वर्षं)

 

 

10.00%

 

 

NIL

 

 

10.00%

14

063

सोने तारण (बुलेट पेमेंट) (दि.06/08/2021 पासून लागू) 

 
   

रु.10 हजार ते रु. 2 लाखा पर्यन्त

8.90%

+3.00%*(15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज)

8.90%*

15

087

सोने तारण (टर्म लोन ) (दि.06/08/2021 पासून लागू)

 
   

रु.2 लाख व त्यापेक्षा जास्त कमाल मर्यादा रु.25 लाख (EMI)

8.90%

+3.00%*(15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज) 

8.90%*

16

099

सोनेतारण कॅश क्रेडिट(ऑपरेटिव्ह)(दि. 06/08/2021 पासून लागू)

 
   

रु.50 लाख पर्यंत

8.90%

3.00%*(15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज)

8.90%*

17

068

छोटे व्यापारी कर्ज योजना(एन ए/ गावठाण प्रॉपर्टी तारण) रु.5 लाख पर्यंत 

14.00%

3.50%

10.50%

18

098

 सौर प्रेरणा योजना

     
   

मुदत 3 ते 5 वर्ष 

(जुने कर्जासाठी)

8.50%

9.00% 

NIL

NIL

8.50%

9.00%

    (जुने कर्जासाठी)(9.50% व 9.65%) मुदत 3 ते 5 वर्ष   9.00% NIL 9.00%
   

 (नवीन कर्जासाठी)  मुदत 3 ते 5 वर्ष 

9.00%

NIL

9.00%

19

064

हाऊसिंग लोन(घरबांधणी,नवीन फ्लॅट खरेदी,नूतनीकरण इ.)कमाल मर्यादा रु. 70 लाख व 

मेट्रो सिटी साठी  1 कोटी 40 लाख  

 

अ)

10 वर्ष परतफेड मुदतीसाठी

7.90%

NIL

7.90%

 

ब)

10 वर्षापेक्षा जास्त ते 20 वर्ष मुदतीसाठी

8.50%

NIL

8.50%

20

065

हायरपरचेस, (H.P.)

 

1

मशिनरी(सर्वसाधारण) (जेसीबी,पोकलेन मशीन )   

13.00%

NIL

13.00%

 

2

कमर्शियल वाहन कर्ज

13.50%

3.50%

10.00%

 

3

कार,जीप,फोर व्हिलर कर्ज(फक्त वैयक्तिक वापराची वाहने)

7.90%

NIL

7.90%

 

4

टू व्हीलर (दूचाकी)  

10.00%

NIL

10.00%

21

059

शैक्षणिक लोन (Educational Loan) कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार

8.75%

NIL

8.75%

22

056

कॉंट्रॅक्टर्स लोन(COT)ऑपरेटिव्ह सीसी   रु.50 लाखापेक्षा कमी 

 

15.00%

 

3.50%

 

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

14.50%

3.50%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.00%

3.50%

10.50%

23

052

ॲडव्हान्स अगेन्स वेअर हाऊस कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार

13.50%

3.50%

10.00%

24

067

लोन अगेन्स्ट एल.आय.सी पॉलिसीज सरेंडर व्हॅल्यू च्या 95% व 

लोन अगेन्स्ट गव्हर्मेंटसी सिक्युरिटीज(LAGS)

मार्जिन 50% ते 80% 

7.50% 

 

10.00%

NIL 

 

NIL

7.50% 

 

10.00%

25 067 लोन अगेन्स्ट गव्हमेंट सिक्यूरिटीज(LAGS) मार्जिन 50% ते 80%   10.00% NIL  10.00%

26

077

शेअर्स तारण कर्ज (फक्त सेन्सेक्स आणि निफ्टि कंपनी) बँकेने अप्रूव्ह  केलेल्या शेअर्स  तारणावर 

मार्केट व्हॅल्यूच्या 50% कमाल कर्जमर्यादा रु 10 लाख  (RBI मास्टर सर्क्युलरनुसार)  ( शेअर डिमॅट फॉर्ममध्ये असणे बंधनकारक)

13.00%

3.00%

10.00%

27

068(A) 

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी (टर्मलोन)

कर्जमर्यादा रु 25  लाख पर्यन्त 

                  व 

पगारदार-  वैयक्तिक कर्जमार्यादा 

रु 10  लाखापर्यंत 

 

13.50%

3.50%

10.00%

  068(B)

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी (टर्मलोन)-फक्त व्यवसायासाठी 

 

13.75% 3.5%  10.25%
  068(C)

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी(हाऊसिंग लोन) शेतजमीनीवर घर बांधणी-फार्म हाऊस  

10 वर्षासाठी 

10 वर्षापेक्षा जास्त  व 20 वर्षापर्यंत  

 

8.25% 

8.50% 

 

NILL 

NILL 

 

8.25%

8.50%

28

061(A) 

एलआरडी(लिज रेंट डिस्काउंटिंग) 

10.00%

1.00%

9.00%

  061(B)  रेंट डिस्काऊंटिंग (भाडेतत्वावर दिलेली प्रॉपर्टि रजिस्टर मॉर्गेजने तारण घेऊन     13.50% 2.50% 11.00%
29 054

कॅशक्रेडिट(क्लीन सी सी)   

कर्जदारचे मागणी अर्जानुसार

कमाल कर्ज मर्यादा रु.50 हजार

 

19.00%

 

3.50%

 

15.50%

30

058

डिपॉझिट लोन  (ठेव पावती रकमेच्या 95% कर्ज दिले जाईल)  

पावती दरापेक्षा 1% जादा व्याजदर  मुदतठेव पावती एक वर्ष व त्यापेक्षा जास्त मुदतीची असल्यास  रु.1 कोटी व त्यापेक्षा जास्त कर्जास पावती दरापेक्षा 0.50% जादा व्याजदर  ग्रुप डिपॉझिट लोन  रक्कम रु. 2 कोटी व त्यापेक्षा पुढील रकमेसाठी पावतीच्या  व्याजदराच्या 0.50% अधिक व्याजदर.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोने तारण (बुलेट पेमेंट) (दि.06/08/2021 पासून लागू)

 

 

Important Links

Get in Touch With Us

Hit Counter